Warunki Użytkowania

Ta strona jest własnością firmy Adclick. S.A.

Adclick, S.A., z siedzibą przy Rua Alfredo Allen, n.º 455 e 461, 4200-135 Porto, Portugalia, (“Adclick”), jest, między innymi, właścicielem serwisu kampanii marketingowych za przyzwoleniem.

Usługa ta jest dostarczana za pomocą kilku stron internetowych należących do firmy. Usługa kampanii marketingowych za przyzwoleniem jest dostarczana Użytkownikowi (zwanego dalej ”Subskrybentem”) zgodnie z zapisami poniższych Warunków Użytkowania. Niniejszy dokument stanowi całość porozumienia pomiędzy Subskrybentem i firmą Adclick.

1. Opis usługi

Obsługa kampanii marketingowych za przyzwoleniem obejmuje wysłanie e-mail i/lub wiadomości SMS za odpowiednią zgodą użytkownika, informacji i reklam dotyczących produktów i usług, które odpowiadają profilowi społeczno-demograficznemu użytkownika.

Subskrybent oświadcza, że wyraża zgodę na:

Użytkownik oświadcza, że wie i jest świadomy, iż dane, które udostępnia (poniżej “Dane Rejestracji”) zostaną włączone do zautomatyzowanego pliku lub do procesu przetwarzania danych osobowych. Jeśli którakolwiek z informacji od Subskrybenta jest nieprawdziwa lub niedokładna, Adclick zastrzega sobie prawo do anulowania subskrypcji i odebrania Subskrybentowi prawa do korzystania z Usługi.

Subskrybent upoważnia Adclick do zachowania i korzystania z Danych Subskrybenta w celu oferowania innych usług i produktów.

Subskrybent wie i jest świadomy, że jego dane są gromadzone, rejestrowane i przechowywane na serwerach Adclick.

Subskrybent może zawsze skorzystać z prawa dostępu, sprostowania, anulowania i sprzeciwu w odniesieniu do przetwarzania jego danych osobowych. Możesz także skorzystać z prawa do przeniesienia danych lub bycia zapomnianym.

Możesz skorzystać z tego prawa za pomocą wszelkich środków, które uważasz za istotne:

2. Ograniczenie odpowiedzialności

Subskrybent wyraża zgodę, aby przyjąć całkowite i jakiekolwiek ryzyko związane z korzystaniem z usługi kampanii marketingowych za przyzwoleniem.

Adclick nie ponosi odpowiedzialności za niemożność korzystania, przerwy w prowadzeniu działalności ani za jakiekolwiek bezpośrednie lub pośrednie, specjalne, przypadkowe lub wynikowe szkody wszelkiego rodzaju zaniedbania (w tym utraty korzyści).

Adclick nie gwarantuje, że usługa będzie odpowiadać wymaganiom Subskrybentów lub, że usługa nie zostanie przerwana, bezpieczna, aktualna lub wolna od błędów, ani nie gwarantuje wyników uzyskanych z korzystania z usługi, ani dokładności i niezawodności informacji uzyskanych za pośrednictwem usługi. Nie gwarantuje również korekty wad w serwisie.

Strony internetowe należące do Adclick i wiadomości e-mail wysyłane przez Adclick mogą zawierać linki do innych stron internetowych pozostających poza kontrolą Adclick.

Jeśli użytkownik uzyskuje dostęp do innych stron korzystając z tych linków, powinien mieć świadomość, że te witryny mogą żądać i gromadzić dane osobowe zgodnie z ich własną polityką prywatności, która może być inna niż nasza.

Ważne jest również, aby wiedzieć, że strony internetowe i wiadomości e-mail wysyłane przez Adclick mogą czasami udostępniać linki do innych witryn utworzonych i obsługiwanych przez inne organizacje.

Ponieważ strony te nie są własnością firmy Adclick, nie możemy zagwarantować ich jakości, przydatność, ani funkcjonalności. Ponadto nie przyjmujemy kontrgwarancji dotyczących produktów i usług sprzedawanych lub reklamowanych ani informacji przedstawionych na tych stronach.

Zdecydowanie zalecamy ostrożność, a także przypominamy,, że Adclick nie będzie ponosić odpowiedzialności, bezpośrednio ani pośrednio, za jakiekolwiek szkody lub straty spowodowane lub rzekomo spowodowane wobec użytkownika lub jego rodziny  w związku z korzystaniem z treści, towarów lub usług dostępnych na którejkolwiek z tych stron.

3. Zakaz odsprzedaży lub wykorzystywania usług do celów komercyjnych

Subskrybent akceptuje i jednoznacznie przyjmuje jakiekolwiek ryzyko związane z korzystaniem z kampanii marketingowych za przyzwoleniem.

Korzystanie z usług jest przeznaczone wyłącznie dla Subskrybentów i Klientów (Sponsorów) firmy Adclick. Subskrybenci i sponsorzy zgadzają się nie dokonywać cesji ani wykorzystywać Serwisu w celach komercyjnych bez wyraźnej zgody Adclick.

4. Obowiązki Subskrybenta

Subskrybent ponosi wyłączną odpowiedzialność za treść przekazu za pośrednictwem Serwisu. Korzystanie z serwisu przez Subskrybenta jest przedmiotem prawa i przepisów lokalnych, wojewódzkich, autonomicznych, krajowych i międzynarodowych.

Subskrybent zgadza się:

Firma Adclick może, według własnego uznania, zakończyć usługę kampanii marketingowych za przyzwoleniem w sposób natychmiastowy, jeżeli postępowanie Subskrybenta nie jest zgodne z niniejszymi zasadami i warunkami.

5. Odszkodowanie

Subskrybent zgadza się zwolnić firmę Adclick, jej spółki, oddziały, zarząd i pracowników, z odpowiedzialności z tytułu jakichkolwiek roszczeń, kosztów postępowania, w tym kosztów obsługi prawnej, świadczonych przez osoby trzecie jako wynik korzystania z usług kampanii marketingowych za przyzwoleniem przez Subskrybenta, lub naruszenia przez Subskrybenta niniejszej umowy, jak również naruszeń Subskrybenta lub innego użytkownika usługi kampanii marketingowych za przyzwoleniem pochodzących z komputera Subskrybenta, własności intelektualnej, przemysłowej lub jakiegokolwiek prawa osoby fizycznej lub podmiotu prawnego.

6. Udział lub przystąpienie do kampanii reklamowych

Subskrybent może utrzymywać korespondencję z Reklamodawcami, którzy którzy prezentują swoje produkty w usłudze kampanii marketingowych za przyzwoleniem, lub uczestniczyć w ich kampaniach reklamowych. Taka korespondencja lub uczestnictwo w kampaniach, w tym dostawa produktów oraz świadczenie usług i dokonywanie płatności, oraz wszelkie inne zasady, warunki, gwarancje związanych z taką korespondencią lub kampaniami reklamowymi odbywa się wyłącznie pomiędzy Subskrybentem a Reklamodawcą. Firma Adclick nie ponosi odpowiedzialności i nie ma żadnych zobowiązań wynikających z takiej korespondencji czy uczestnictwa.

7. Warunki ogólne

Niniejsza Umowa podlega prawu portugalskiemu, odwołując strony jakiejkolwiek kwestii spornej, będącej pochodną niniejszej umowy, do sędziów i sądów miasta Porto (Portugalia). Nagłówki klauzul niniejszej umowy są wykorzystywane wyłącznie dla wygody stron i nie mają prawnej lub umownej wartości.

8. Zmiany warunków użytkowania

Ze względu na szczególne warunki korzystania z usługi, i w celu zapewnienia najbardziej odpowiedniej usługi w każdym momencie, firma Adclick może zmienić warunki niniejszej umowy powiadamiając o tym Subskrybenta, tak, aby mógł on zapoznać się ze zmianami na naszej stronie internetowej przed skorzystaniem z usługi kampanii marketingowych za przyzwoleniem.

Nieprzerwane korzystanie z usługi kampanii marketingowych za przyzwoleniem przez Subskrybenta stanowi ratyfikację niniejszego dokumentu, z modyfikacjami i zmianami, które zostały wprowadzone.

9. Zmiany w prowadzeniu usługi

Z tych samych powodów, co wymienione powyżej, firma Adclick zastrzega sobie prawo do zmiany lub zaprzestania prowadzenia usługi kampanii marketingowych za przyzwoleniem, w całości lub w części, wysyłając lub nie powiadomienie do Subskrybenta. Firma Adclick nie odpowiada ani przed Subskrybentem, ani osobami trzecimi, korzystając z przysługującego jej prawa do zmiany lub zaprzestania prowadzenia usługi kampanii marketingowych za przyzwoleniem.

10. Rozwiązanie relacji

Zarówno Subskrybent, jak firma Adclick mogą zakończyć usługę w każdej chwili, bez uprzedzenia, z uzasadnieniem lub nie, i taka decyzja będzie obowiązywać natychmiast. Firma Adclick nie będzie odpowiadać przed Subskrybentem, ani przed osobami trzecimi z powodu końca trwania usługi kampanii marketingowych za przyzwoleniem.

W przypadku braku zgody Subskrybenta z jakimkolwiek warunkiem niniejszej umowy, lub z jakimikolwiek jej zmianami, lub w przypadku niezadowolenia z usługi kampanii marketingowych za przyzwoleniem, Subskrybent może:

W momencie zaprzestania korzystania z serwisu, prawa Subskrybenta do korzystania z usługi kampanii marketingowych za przyzwoleniem przestają obowiązywać w sposób natychmiastowy.

11. Zgodność z RODO

AdClick zdaje sobie sprawę z wdrożenia nowego ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO), ROZPORZĄDZENIA (UE) 2016/679 PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z dnia 27 kwietnia 2016 r. W sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych danych i swobodnego przepływu takich danych. Adclick zobowiązuje się działać zgodnie z rozporządzeniem i podejmuje wszelkie kroki w tym kierunku.